هستی شناسی و آنتولوژی

Ali Shalforoosh | آنتولوژی یا هستی شناسی (قسمت اول)

آنتولوژي برگرفته از تركيب يوناني (onto+logy) به معناي هستي شناسي است. ... هستی‌شناسی یا وجودشناسی (Ontology) شاخه‌ایست از فلسفه که به مطالعهٔ بودن، هستی ...

هستی شناسی (Ontology) - امير حسين زاهدي! - blogfa

هستی شناسی یا آنتولوژی علم شناخت و دسته بندی مفاهیمی است که موجود هستند یا ممکن است در زمینه های مختلف وجود داشته باشند به عبارت دیگر علم آنتولوژی ...

بن مایه های فکری هستی شناسی ها در فلسفه کواین

کلید واژه ها: کواین هستی شناسی آنتولوژی عدم تعین معنا هستان نگاری تعهد هستی ... یافته ها: تحلیل ها نشان داد که یکی از بن مایه های فکری مهم هستی شناسی ها مفهوم ...

درباره هستی شناسی (آنتولوژی) - وبلاگ اکرم فتحیان - blogfa

هستی شناسی مبحثی میانرشتهای است که با رشتههای مهندسی رایانه، هوش مصنوعی، زبانشناسی، فلسفه، کتابداری و اطلاعرسانی، علوم شناختی و ...

دانلود مقالات ISI هستی‌شناسی: 1168 مقاله isi انگلیسی + ترجمه ...

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره هستی‌شناسی با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس ... کنند: هستی شناسی بالایی: مفاهیم حامی توسعه یک آنتولوژی‌های، متا-آنتولوژی ...

هستی شناسی چیست؟ - مفاهیم نوین حوزه اطلاع رسانی - blogfa

هستی شناسی 1 آنتولوژی از دو واژه onto به معنی هستی وlogic به معنی مطالعه بوجود آمده است.هستی شناسی شاخه ای از علم فلسفه است که به مطالعه ماهیت هستی می.

Designing and Implementing Basic Sciences Ontology Based ...

ﺳﭙﺲ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. « ﻣـﺖ. آﻧﺘﻮﻟـﻮژي. » ﺑـﺮ. اﺳﺎس ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و رواﺑـﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در اﺻـﻄﻼح. ﻧﺎﻣـﺔ ﺟـﺎﻣﻊ. ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ . در ﻧﻬﺎﻳـﺖ،. ﻫﺴﺘﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲِ ...

و مدیریت دانش ها شناسی هستی متقابل پیوند نگاهی بر - فصلنامه ...

هستی. شناسی. ) آنتولوژی. (. هستتی. شتتناستی. ها. در. هوش. مصتتنوعی،. ستتاختارهای. داده. برای نمايش. دانش. هستتتند. که. از. فلستتفه. ستترچشتتمه. ررفته.

هستی شناسی (آنتولوژی) دامنه مدیریت دانش در چرخه حیات پروژه

هستی شناسی (آنتولوژی) دامنه مدیریت دانش در چرخه حیات پروژه ... از سوی دیگر آنتولوژی با ارائه دیدگاه¬های کلان و متنوعی که ایجاد می کند می-تواند با ارائه راه کارهای ...

دانلود کتاب آنتولوژی - صادق نیک پور - کتابراه

در کتاب آنتولوژی (ontology) اشاره می‌شود به هستی‌شناسی یا وجودشناسی که شاخه‌ای است از فلسفه که به مطالعه بودن، هستی یا وجود می‌پردازد. دانش هستی‌شناسی در پی ...

مقالات مرتبط با آنتولوژی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

بن مایه های فکری هستی شناسی ها در فلسفه ی کواین. نویسنده : شقاقی، مهدی؛ فدائی، غلامرضا؛. مجله: پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی » بهار و ...

کلیات در دیدگاه معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون

بررسی کلیات از دیدگاه هستی شناسی (انتولوژی)؛. 2. بررسی کلیات از دیدگاه معرفت شناسی (اپیستمولوژی). تذکر این نکته مهم است که در گذشته و ...

اصل مقاله 289.86 K

وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮاي داده ﻫﺎ، اﻳﻦ ... اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ در. وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ. ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎ. (. آﻧﺘﻮﻟﻮژي.

هستی شناسی و آنتولوژی – مقاله ها - تحقیق

مطالعهفلسفیطبیعتهستی، شدن،وجودیاحقیقتاست؛ همچنین به عنوان پایهمقولات وجودو روابطشان.هستی‌شناسی که به‌طور سنتی به عنوان بخشی از شاخه‌های عمده از فلسفه، ...

معادل انگلیسی هستی شناسی، آنتولوژی، هستی شناختی، علم ...

موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی هستی شناسی، آنتولوژی، هستی شناختی، علم موجودات. غنی سازی هستی شناسی · Ontology enrichment · هم ترازی پایگاه دانش.

طراحی و پیاده سازی هستی شناسی علوم پایه بر اساس ... - Magiran

هستی شناسی، واژگان و مفاهیم مشترک مورد استفاده برای توصیف و ارائه یک حوزه از دانش ... سپس طراحی مفهومی هستی شناسی با استفاده از روش «مت آنتولوژی» بر اساس ...

هستی‌شناسی افلاطون - ویکی فقه

بررسی کلیات از دیدگاه هستی‌شناسی (انتولوژی). ۲. بررسی کلیات از دیدگاه معرفت‌شناسی (اپیستمولوژی). تذکر این نکته مهم است که در گذشته و تا حدودی در حال حاضر ...

انتولوژی: فلسفه معماری در ساختار و سازماندهی سیستم های نوین ...

اساس و پایه همه سیستم های اخیر، بهره گیری تقریباً یکسان از معماری اطلاعات مبتنی بر هستی شناسی یا انتولوژی آنها است. به عبارتی به خاطر ...

توسعه یک پایگاه دانش برای تجزیه و تحلیل حوادث فرایندی

وﻳﻜﺮد ﻫﺴﺘﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮادث ... داﻧﺶ و اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ، اﺳـﺘﻔﺎده از. روﻳﻜــﺮد ﻫﺴــﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳــﻲ. (. آﻧﺘﻮﻟــﻮژي. ) اﺳــﺖ.

ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای ...

... آنتولوژی مقایسه گردیده و ثابت شده است که اساسا امکان تبادل دانش بین انسان و ماشین از طریق اصطلاح نامه وجود ندارد؛ اما هستی شناسی فقه این امکان ...

دانلود کتاب آنتولوژی | صادق نیک‌پور | طاقچه

آنتولوژی به هستی‌شناسی یا وجودشناسی ترجمه شده‌است و شاخه‌ای است از فلسفه که به مطالعه‌ی بودن، هستی یا وجود می‌پردازد. دانش هستی‌شناسی در پی تشخیص و شرح ...

هستان شناسی ( آنتولوژی) - Artificial Intelligence - هوش مصنوعی

هستان شناسی ( آنتولوژی) در معنی عام کلمه، آنتولوژی به شاخه‌ای از علم فلسفه اتلاق می‌گردد که به دنبال پاسخ به سؤالاتی از قبیل «هستی چیست؟

معنای آنتولوژی - پرسمان

آنتولوژی (ontology) در اصطلاح به معنای هستی شناسی ، علم شناخت موجودات است به عبارت دیگر بحث از وجود اشیاء ، چیستی اشیاء ، صفات مشترک اشیاء ، بحث از جوهر ...

هستی شناسی و آنتولوژیدسته: کتابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 2307 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 106

آشنایی با هستی شناسی و آنتولوژی

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

مطالعه فلسفی طبیعت هستی، شدن، وجود یا حقیقت است؛ همچنین به عنوان پایه مقولات وجودو روابطشان.[۱] هستی‌شناسی که به‌طور سنتی به عنوان بخشی از شاخه‌های عمده از فلسفه، یعنی متافیزیک شناخته می‌شود، اغلب با سوالاتی از قبیل اینکه چه چیزهایی وجود دارند یا ممکن است گفته شود وجود دارند و اینکه چگونه چنین اشیایی ممکن است در یک سلسله مراتب گروه‌بندی شوند و طبق شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان تقسیم‌بندی شوند. اگرچه هستی‌شناسی به عنوان یک امر فلسفی به شدت فرضی است، همچنین در علم اطلاعات وتکنولوژی کاربردهایی مانند مهندسی هستی شناختی دارد.

فهرست مطالب

عنوان.

فصل 1 : مقدمه.

1-1- تاریخچه وب

1-2- مشخصاتوبفعلى..

1-3- قابلیتهاىوبفعلى..

1-4- مزایاىوبفعلى..

1-5- چراوبفعلىكافىنیست؟.

1-6- اجزاء وب..

1-7- سیر تکاملی وب..

فصل 2 : وب معنایی.

2-1- مقدمه.

2-2- تعریف وب معنایی..

2-3- تاریخچه وب معنایی..

2-4- چهرهوبمعنایی..

2-4- ایجادوبمعنایی..

2-6- معماری وب معنایی..

2-7- مؤلّفه‌های وب معنی‌نگر.

2-7-1- XML.

2-7-2- RDF.

2-7-3- زبان هستی‌شناسی وب ((OWL)(Web Ontology Language)

2-7-4- منطق..

2-7-5- برهان.

2-7-6- اعتماد.

2-8- جستجودروبمعنایی..

فصل 3 : هستی شناسی.

3-1- مقدمه.

3-3- انواع هستی شناسی ها

3-4- معماری هستی شناسی ها

3-5- زبانهایبیانآنتولوژی..

3-5-1- زبان OWL. 3

3-6- نحوهایجاد هستیشناسیها

3-7- استخراج دانش...

3-7-1- مراحل و روش تحلیل.

3-8- ابزار توسعه هستی‌شناسی‌ها

3-9- روشهای یکدست سازی هستی‌شناسی‌ها

فصل 4: سیستم تولید و نمایش آنتولوژی.

4-1- مقدمه.

4-2- مرحله شکستن وتشخیص نقش کلمات..

4-2-1- مرحله شکستن..

4-2-2- مرحله تشخیص نقش جمله.

4-3- مرحله استخراج دانش مفهومی از متن..

3-4-1- الگوهای هیرست..

3-4-2- الگوی None Verb None.

4-4- ساختن فایل XML.

5: فصل 6: نتیجه­گیری.

منابع.

ضمیمه : کدهای برنامه.

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

نام محصول :هستی شناسی و آنتولوژی
شناسه کالا :PR171
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :11000 تومان

محصولات مرتبط

تحقیق بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر

وب معنایی,تحقیق بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر

تحقیق بررسی ساختار وب

معنایی وتحول آن در زندگی بشر دسته بندی : فنی و مهندسی کامپیوتر و it دانلود تحقیق بررسی ساختار وب معنایی و تحول آن در زندگی بشر این فایل در قالب word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارایه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: word تعداد صفحات: 105 توضیحات: در این پروژه به بحث درباره موج آینده توسعه شبکه جهانی وب، موسوم به وب معنایی می پردازد وب معنایی شیوه ای برای ایجاد یک وب است که در آن رایانه ها می توانند از شبکه ای از داده های منبع استفاده کرده، آنها را تعبیر، تحلیل و پردازش کرده و به کاربر ارایه نمایند در پروژه به اجمال به توصیف وب معنایی می.

پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی

پاورپوینت بیومکانیک پرتاب دیسک,پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی

پاورپوینت حرکت شناسی و

دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 216 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 دانلود پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی بررسی حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی پاورپوینت جامع و کامل حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی کاملترین پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی پکیج پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی مقاله حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی تحقیق حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی قیمت فایل فقط 13,200 تومان نوع فایل: پاورپوینت قابل ویرایش قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 10 صفحه حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی اهداف: 1 - آشنایی به آناتومی و حرکت شناسی تکنیک مورد نظر عضلات موثر، ترتیب فعالیت عضلات، تغییرات مرکز ثقل، مراحل انجام تکنیک، صفحات و محورهای فرضی حرکت شناسی، اهرمها ، .

پاورپوینت کتاب زمین شناسی پایه یازدهم تجربی وریاضی فیزیک

یازدهم تجربی,پاورپوینت آموزش درس چهارم,پاورپوینت کتاب زمین شناسی پایه یازدهم تجربی وریاضی فیزیک

پاورپوینت کتاب زمین شناسی

پایه یازدهم تجربی وریاضی فیزیک دسته بندی : مهندسی زمین شناسی دانلود پاورپوینت کتاب زمین شناسی پایه یازدهم تجربی وریاضی فیزیک، در قالب ppt و در 534 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: آفرینش کیهان و تکوین زمین منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی منابع آب و خاک زمین شناسی و سازه های مهندسی زمین شناسی و سلامت پویایی زمین زمین شناسی ایران دسته بندی: مهندسی زمین شناسی تعداد مشاهده: 1183 مشاهده فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 534 حجم فایل: 84,483 کیلوبایت قیمت: 50,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود محتوای فایل دانلودی: در قالب ppt و در 534.

تحقیق دیرینه شناسی (ماکروفسیل)

دیرینه شناسی,دیرینه شناسی ماکرو,دیرینه شناسی,تحقیق دیرینه شناسی (ماکروفسیل)

تحقیق دیرینه شناسی ماکروفسیل

دسته بندی : مهندسی زمین شناسی دانلود تحقیق در مورد دیرینه شناسی ماکروفسیل ، در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل: پیش گفتار مقدمه تاریخچه فسیل شناسی فسیل چیست علم دیرینه شناسی چگونه فسیل ها را بیابیم فسیلی شدن انواع فسیل شدن و بخشی از متن تحقیق: به راستی فسیل چیست و چگونه بوجود آمده است لیوناردو داوینچی دانشمند و هنرمند مشهور ایتالیایی در حدود پانصد سال قبل 1500 پس از میلاد ، به نحو زیبایی ذهن خوانندگان را به تفکر در مورد پیدایش فسیل ها سوق داد و بدین ترتیب نظریات و خرافه های رایج در زمان خود را رد کرد وی می گوید: در کوههای.

پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی

سنگ شناسی رسوبی,تحقیق سنگ شناسی,پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی

پاورپوینت بررسی سنگ شناسی

دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1934 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی در 59اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت فایل فقط 20,900 تومان پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی در 59اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx سنگ شناسی رسوبی sedimentary rocks مقدمه چرخه سنگ شناسی رسوب دیازنز و فرایندهای آن انواع سنگهای رسوبی - آواری یا تخریبی - شیمیایی - بیوشیمیایی دیگر سنگهای رسوبی سیلیسی، فسفاتی، آهنی و زغال سنگها قیمت فایل فقط 20,900 تومان پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی - سیستم همکاری در پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی در 59اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx فهرست مطالب: مقدمه چرخه سنگ .

مرجعsellu
4.8/5 (64 امتیاز)
قیمت :11000تومان
افزودن به سبد خرید