مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات ...

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی ...

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در ...

کیفی ترین فایل مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان برای دانش پژوهان تدارک شده شامل ترجمه مقاله;مقاله;ترجمه;مقاله ...

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در ...

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان | logos | 145. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما جوینده عزیز. با بروزرسانی فایل مقاله ...

مقاله‌ها - پروژه آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان: برای بدست آوردن مطالب علمی برتر در مورد مقاله ترجمه شده با ...

لینک مستقیم مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت ...

دسته بندی این فایل: مدیریت جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان را مشاهده ...

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در ...

برای دیدن قسمتی از فایل و دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان در سایت اصلی روی لینک زیر کلیک کنید.

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات ...

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان. می 6, 2020. http://downloadfiless.sellu.ir/files/product-images/default12.jpg.

لینک دریافت فایل کتابچه خلاصه مقالات همایش سال۹۳ - معاونت ...

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. واﺣﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ. ﺻﻔﺤﻪ.. ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺳ. ﯿﺪ ... راﺑﻄﻪ. ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻧﺮﺟﺲ ﺗﻘﯽ. ﻣﺸﺎﯾﯽ. داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري. ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ راﻣﺴﺮ. 91. ... اي ﺑﺴﺎزﻧﺪ، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ. ... ﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي، ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ، اداري ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ...

بررسی شاخص های بهره وری در جامعه پرستاران - دانلود

کارایی به مفهوم ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت بالاتر کوتاه ترین زمان ممکن ... از آنجا که گروه پرستاران بیش از هر گروه دیگری از کارکنان بیمارستان بهره وری ... منطقي اداره بيمارستان كه در مقاله اصلي بطور كامل در كنار نمودارها و شاخص هاي مختلف . ... عنوان : رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش

فروشگاه فایل پاتوق فا دات آی آر

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان. ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی ...

عناوین مطالب داوود موزیک - صفحه 3 - Avablog.ir

... بستری در بیمارستان نواب صفوی · مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان · تحقیق کامل رابطه تعهد سازمانی پرستاران و ...

ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎر - مجله پیاورد سلامت

273. ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ. ﻫ. ﺎي ﺑﺴﺘﺮي. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﻧﻤﺎزي و ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺷﻴﺮاز، ﺑﺎ. ﻧﻤﻮ. ﻧﻪ ﮔﻴﺮي دو ... ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﺎداش، ﻋﺪاﻟﺖ ... دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﺮ. ﺳﺘﺎران. -. درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : دي. 1390. -. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺧﺮداد ... دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺖ ذﻫﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ...

مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی تأثیر سبك زندگی بر ابتلاء به ...

مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی تأثیر سبك زندگی بر ابتلاء به ایسكمی قلبی ... شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان ترجمه مقاله ...

دانلود برنامه شکم شش تکه (تمرین های ورزشی) اندروید | taxes | 5088

تنها سعی کنید پا به پای این برنامه پیش بروید تا پس ۳۰ روز با تاثیرات آن شگف زده شوید. ... مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در ...

بررسي ميزان رضايتمندي مراجعه کنندگان به پايگاه هاي ... - SID.ir

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ميزان رضايتمندي مراجعه ... به اين، رضايت مراجعين به اورژانس پيش بيمارستاني به عنوان يکي از شاخص هاي مهم و ضروري است. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ميزان رضايتمندي دريافت کنندگان خدمات از پايگاه ... گزارش تجربه و کارکرد بررسي ارتباط کيفيت زندگي و تعهد سازماني کارکنان ...

سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل سروکوال

Keywords: Service Quality, Health Services, Field Hospital, SERVQUAL ... دریافت مقاله: 31. /9/. 3193 ... سنجش کیفیت خدمات بهداشتي درماني با استفاده از مدل سروکوال: ... با انتخاب. شاخص رضایت مشتری. به. عنوان. یک معیار كلیدی، از طریق. ارزیابی ... 311. نفر به انجام رسید. با. زار جمع. آوری داده. ها نسخه. ترجمه. شده. آ. خرین ویرایش.

چاپ این مقاله - مجله مدیریت اطلاعات سلامت - دانشگاه علوم پزشکی ...

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ از ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، ﺣﺘﻤﺎً ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد .) ، ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺮر؛ ... در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ... اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ. : ﺗﺮﺟﻤﻪ. ي ا. ﻧﮕﻠﯿﺴﯽ. اﻃﻼﻋﺎت. ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎي. ﻣﻨﺒﻊ ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ... ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎ. ﺑـﻪ. ﻋﻨــﻮان ﭼــﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑــﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳــﺎزي و ارﺗﻘــﺎي ﻛﻴﻔﻴــﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. درﻣﺎ ...

ارتباط هوش اخلاقی پرستاران با رضایت بیماران ازمراقبت های ...

بررسی رابطه هوش اخالقی پرستاران با رضایت بیماران بستری از مراقبت های پرستاری هدف: هدف مطالعه بوده است. ... رضایتمندي بیماران از ارائه مراقبت در حین بستري برای بیمارستان. ها از اهمیت ویژه اي ... رضایت بیمار از مراقبت پرستاری به عنوان شاخص مهم کیفیت و اثر ... تعهد و مسئولیت پذیري کارکنان شده بلکه باعث می شود آن ها در.

رفبه6غفیزهق4طس74س - باغچه بان طوییومسو - دی بلاگ

مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی تأثیر سبك زندگی بر ابتلاء به ایسكمی قلبی - مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان

تحقیق کامل رابطه تعهد سازمانی پرستاران و کیفیت خدمات بستری

تحقیق کامل رابطه تعهد سازمانی پرستاران و کیفیت خدمات بستری | senate | 157 ... مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در ...

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستاندسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 518 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 7

ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی

قیمت فایل فقط 36,300 تومان

ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی

تعداد صفحات متن انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه شده: 7 صفحه

ABSTRACT:

Background: Organizational commitment and its significant impact on the job satisfaction and
performance has been the subject of many studies. Regarding the importance of organizational
behavior and its role in service quality, the purpose of this study was to explore the relationship
between nurses’ organizational commitment and hospital services in order to improve its quality.
Methods: This study was a cross sectional survey and a total of 149 nurses and 237 patients from
inpatient wards of hospitals affiliated to Tehran Social Security Organization were selected through
cluster sampling. To collect data, two standard questionnaires (organizational commitment and
quality of service) were used. Statistical analysis was performed using Spearman and Pearson
correlation test
Results: Our findings indicated that the nurses’ organizational commitment was moderate
(x=3.02 out of 5) and service quality was higher than average, Continuance (r=0.3, P=0.04),
affective (r=0.33, P=0.03), normative commitment (r=0.34, P=0.05), and overall commitment
(r=0.35, P=0.04) were significantly related to total service quality.
Conclusion: The enhancement of normative commitment through emphasis upon organizational
values and recruitment, as well as enhancement of continuance commitment through career
promotion methods and equal assessment will improve the service quality in hospitals.

چکیده :

زمینه و هدف : بنابر یافته های مطالعات انجام شده (13،15،16،28،29) تعهد سازمانی نقش تعیین کننده ای در رضایت شغلی و وضعیت عملکرد کارکنان جهت ارائه هر چه بهتر خدمات دارد لذا با توجه به اهمیت رفتار سازمانی و نقش آن در کیفیت خدمات که یکی از حیطه های حاکمیت خدمات بالینی می باشد،مطالعه حاضر بر آن شد تا با تعیین رابطه تعهد سازمانی پرستاران با کیفیت خدمات مراقبتی جهت بهبود رفتار سازمانی و نیل به کیفیت خدمات گامی برداشته باشد.

قیمت فایل فقط 36,300 تومان

نام محصول :مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان
شناسه کالا :PR178
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :82500 تومان

محصولات مرتبط

مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 315 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع 2 -1 - مقدمه 21 2 -2 - پیشینه نظری 21 2 -2 -1 - ارتباطات سازمانی 21 2 -2 -1 -1 - اهمیت ارتباطات 22 2 -2 -1 -1 - تعاریف ارتباطات 24 2 -2 -1 -3 - سطوح ارتباطات 26 2 -2 -1 -4 - ارتباطات سازمانی 26 2 -2 -1 -5 - متغیرهای ارتباطات 28 2 -2 -1 -6 - فرایند ارتباطات 29 2 -2 -1 -7 - اجزای فرایند ارتباطات 30 2 -2 -1 -8 - .

پاورپوینت تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم

تعهد سازمانی,پروژه تعهد سازمانی,بهره وری,پاورپوینت تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم

پاورپوینت تعهد سازمانی و

رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم دسته بندی : مدیریت مدیریت منابع انسانی دانلود پاورپوینت با موضوع تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیات پژوهش تعریف عملیاتی متغیرها ادبیات و پیشینه تحقیق طرح تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه گیری محدودیت ها پیشنهادات این فایل مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهران می باشد تعداد اسلایدها 30 اسلاید می باشند دانشجویانی که درس سمینار در مدیریت یا دفاع از پایان نامه دارند، می توانند از این پاورپوینت استفاده کنند دسته.

پرسشنامه بررسی رابطه بین یادگیری و نوآوری سازمانی با توسعه خدمات سازمانی و عملکرد مالی

پرسشنامه یادگیری سازمانی,پرسشنامه نوآوری سازمانی,پرسشنامه بررسی رابطه بین یادگیری و نوآوری سازمانی با توسعه خدمات سازمانی و عملکرد مالی

پرسشنامه بررسی رابطه بین

دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی رابطه بین یادگیری و نوآوری سازمانی با توسعه خدمات سازمانی و عملکرد مالی با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب : - نوع فایل: word ، قابل ویرایش با فرمت doc بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد پرسشنامه دارای 21 سوال با ابعاد زیر است : یادگیری سازمانی نوآوری سازمانی توسعه خدمات سازمانی عملکرد مالی پرسش نامه زیر در راستای پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین یادگیری و نوآوری سازمانی با توسعه خدمات سازمانی و .

مقاله ترجمه شده با عنوان فعال کردن داده چند سطحی برای تحمل خرابی در سیستم ذخیره تعریف شده نرم افزار

مقاله ترجمه شده برق,مقالات ترجمه,مقاله ترجمه شده با عنوان فعال کردن داده چند سطحی برای تحمل خرابی در سیستم ذخیره تعریف شده نرم افزار

مقاله ترجمه شده با

عنوان فعال کردن داده چند سطحی برای تحمل خرابی در سیستم ذخیره تعریف شده نرم افزار دسته بندی : مهندسی مهندسی برق و الکترونیک دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان فعال کردن داده چند سطحی برای تحمل خرابی در سیستم ذخیره تعریف شده نرم افزار، جزییات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: enabling multi -level data fault tolerance on software -defined storage system عنوان فارسی مقاله: فعال کردن داده چند سطحی برای تحمل خرابی در سیستم ذخیره تعریف شده نرم افزار فرمت فایل ترجمه شده: pdfتعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12 تعداد صفحات فایل اصلی: 4 - هر صفحه دو ستون با فونت ریز توضیحات:.

مقاله ترجمه شده با عنوان شبکه های تولید و زنجیره های تامین:دیدگاه استراتژی عملیات به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان,مقاله ترجمه شده با عنوان شبکه های تولید و زنجیره های تامین:دیدگاه استراتژی عملیات به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با

عنوان شبکه های تولید و زنجیره های تامین:دیدگاه استراتژی عملیات به همراه اصل مقاله دسته بندی : مدیریت مدیریت زنجیره تأمین دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان شبکه های تولید و زنجیره های تامین: دیدگاه استراتژی عملیات، به همراه اصل مقاله،جزییات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: manufacturing networks and supply chains: an operations strategy perspective عنوان فارسی مقاله: شبکه های تولید و زنجیره های تامین: دیدگاه استراتژی عملیاتفرمت فایل ترجمه شده: word، قابل ویرایش تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 26تعداد صفحات فایل اصلی: 11 دسته بندی: مدیریت مدیریت زنجیره تأمین تعداد مشاهده: 2432 مشاهده فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc, pdf تعداد صفحات: 37 حجم فایل: 337 کیلوبایت قیمت:.

مرجعsellu
برچسب ها
4.8/5 (20 امتیاز)
قیمت :82500تومان
افزودن به سبد خرید