هدف از این تحقیق بررسی مدیریت ریسک با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


فهرست مطالب
مقدمه
جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت
ساختار شکست ریسک
مرحله شناسایی ریسکها
مرحله ارزیابی ریسک ها
شناسایی ریسکهای پروژه های ساخت
برنامه ریزی و کنترل پروژه:
عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ، مشاور، پیمانکار
علل افزایش مدت زمان اجراي پروژه‌ها ازديدگاه عوامل پروژه
كارفرما
مشاور
پيمانكار
تبيين وضعيت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني
آثار و پيامدهاي افزايش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني

بروز آثار تورمي در اقتصاد كشور
افزايش هزينه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني
از دست رفتن توجيه اقتصادي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني
كاهش كيفي خدمات پيمانكاران 7
ايجاد اشتغال ناپايدار و كاهش سرمايه‌گذاري مولد
پیشینه تحقیق
منابع

امروزه کشورمان در حال پیشرفت و برداشتن گامهای بلند در مسیر توسعه و سازندگی است. در این راستا، اجرای طرحها و پروژه های گوناگون از جمله ایجاد کارخانه های بزرگ تولیدی، پالایشگاه، سد، نیروگاه، دانشگاه، راه آهن، جاده، هشرک مسکونی و ... نقش بسزایی ایفا می کند طرحها و پروژه ها، دارای اجزا و مولفه های بسیار زیاد و پیچیده ای هستند که اداره کاری آنها جز با اعمال مدیریت علمی امکان پذیر نیست.


در جواب به سئوال دلایل عدم موفقیت پروژه های عمرانی در ایران فقط با فاکتورهای مختلفی برخورد می شود. یکی از این فاکتورها روش مدیریت اجرا پروژه های ساختمانی می باشد. کار ساختمانی فرآیند پویایی است که هر آن پیچیده تر می شود. امروزه، مدیر کار ساختمانی با موقعیت های پیش بینی نشده ای در برنامه ریزی و ساخت تسهیلات خصوصی و عمومی برای تحقق نیازهای جامعه رودرروست.


در نزدیک به نیم قرن که از پیدایش روشهای مدرن مدیریت پروژه می گذرد، کتابها و مقالات ارزشمندی در زمینه معرفی مدیریت ر به زبانهای خرجی و فارسی هب چاپ رسیده است. هر یک از این آثار، از زایوه ای به موضوع پرداخته اند. اما در هیچ یک از نوشته ها و تحقیقات انجام گرفته توجهی به وضع موجود مدیریت پروژه های عمرانی در ایران نشده است.


در پژوهش فوق جـامعه مورد بـررسی کارگاه های سـاختمانی در ایران می باشد. در پژوهش فوق روش گرداوری داده ها از طریق نمونه گیری می باشد. با توجه به دسته بندی کارگاه های ساختمانی به نوع دولتی و خصوصی و همچنین دسته بندی از لحاظ ابعاد پروژه روش نمونه گیری خوشه ای برای این پژوهش انتخاب می گردد.