این نوشتار نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت می باشد. هدف از این تحقیق کشف دانش نهفته در داده‌های خام مشتریان بانک اقتصاد مهر با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و به‌کارگیری آن جهت اتخاذ استراتژی هایی برای مدیریت دانش مشتریان است که این مهم از تلفیق ابزارهای دانشی با رویکردهای مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان حاصل خواهد شد.

در فصل پیش رو چارچوب کلی روش پیشنهادی تشریح می گردد و سعی شده با طرح این چارچوب بر پایه ی گام‌های اساسی، اهداف تحقیق که همان بخش‌بندی مشتریان و استخراج استراتژی‌های متناسب با هر بخش و به‌کارگیری استراتژی ها و دانش حاصل در چرخه مدیریت دانشی سازمان می باشد، حاصل گردد.در این مسیر برخی روش‌های موجود در زمینه خوشه‌بندی مبتنی بر بخش‌بندی مانند K Means، WK Means، A Harmonic means و معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی خوشه‌ها همچون شاخص مجموع مربع خطاها و روش Min Max برای نرمال سازی داده‌ها تشریح خواهند شد.

فهرست مطالب

فصل سوم 109
3 1 مقدمه 110
3 2 روش پیشنهادی 110
3 2 1 چارچوب تحقیق 111
3 2 2 انتخاب متغیرها 113
3 2 3 آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 115
3 2 3 1 نرمال سازی داده‌ها 115
3 2 4 تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 116
3 2 5 خوشه‌بندی 117
3 2 5 1 انواع خوشه‌بندی 118
3 2 5 2 خوشه‌بندی به روش K Means 120
3 2 5 1 1 مزایای استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K Means 121
3 2 5 1 2 محدودیت‌های الگوریتم K Means 121
3 2 5 2 خوشه‌بندی به روش WK Means 122
3 2 5 3 خوشه‌بندی به روش A H Means 124
3 2 6 ارزیابی خوشه‌ها به روش مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش 126
3 2 7 به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی 128
3 3 روش‌های جمع آوری اطلاعات 128
3 4 جمع‌بندی مطالب فصل 129


منابع و مآخذ