این پرسشنامه در مورد کارآفرینی سازمانی می باشد.که در آن ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر عوامل اثرگذار بر آنها مورد تایید قرار گرفته است.

چکیده پرسشنامه تمایل به کارآفرینی سازمانی:

مولفه : دارد
منبع : دارد
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری و مختصات : دارد
نوع فایل : word (قابل ویرایش )
تعداد گویه ها: 8 گویه و متغییر
تعداد سوالات پرسشنامه: 30 سوال

طیف لیکرت:

کاملا موافقم موافقم تا حدودی مخالفم کاملا مخالفم

صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه
کاملاً موافقم موافقم تا حدودی مخالفم کاملاً مخالفم طیف کلی
5 4 3 2 1 ارزش عددی


پرسشنامه ای که به منظور ابزار جمع آوری داده ها به کار می رود، به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع می شود و شامل دو بخش می باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهنده و شامل سن، جنسیت و میزان تحصیلات است. در بخش دوم سؤالات مرتبط با متغيرهای تحقيق مطرح شده است كه شامل30 سوال به شرح جدول 3-2 مي باشد:


جدول 3-2- متغيرها و شماره سوالات پرسشنامه
شماره سوالات در پرسشنامه متغیر مورد سوال ردیف
3-1 انگیزش 1
10-4 مهارت های فردی 2
15-11 حمایت محیطی ادراک شده 3
19-16 پویایی محیطی ادراک شده 4
21-20 نگرش 5
23-22 هنجارهای ذهنی 6
25-24 کنترل رفتاری ادراک شده 7
30-26 تمایل به کارآفرینی سازمانی 8