مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی – perfect

ادبیات و مبانی نظری تعهد سازمانی ... فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) ... نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc ... بررسی تأثیر سیستم‌های اتوماسیون اداری بر حوزه‌های ارتباطات سازمانی فناوری اطلاعات ارتباطات ...

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی - سیدا بلاگ

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی ... سازمانی(فصل دوم) · مبانی نظری و پیشینه رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعهد سازمانی کارکنان - آگور فایل

پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی – آگور · دانلود ... پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی و انواع تعهد – آگور · مبانی نظری ... مبانی نظری و پیشینه رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی کارکنان - آگور فایل

کامل و بی نقص فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی کارکنان ... پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی و انواع تعهد – آگور · مبانی ... مبانی نظری و پیشینه رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ؛ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ... در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ. ﺿﺮ از ﻧﻮع. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . اﺳﺖ ... ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ ... ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي در اﻳـﺮان و. ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ...

دانلود مقاله مبانی نظری تعهد سازمانی (darya)

ادبیات و مبانی نظری تعهد سازمانی; پیشینه تحقیق تعهد سازمانی; مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد ... نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc ... دانلود پایان نامه مدیریت نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو دانلود پایان ...

مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد تعهد سازمانی ...

پایان نامه,پيشينه پژوهش شناسایی ارتباط ابعاد تعهد سازمانی,پيشينه تحقيق تعهد ... موثر بر تعهد سازمانی,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد تعهد سازمانی ... این نوع تعهد که تعهد حسابگرانه نیز نامیده می شود بر مبنای کارهای نظری بکر و ...

مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی|ایی اِس

این فایل درباره ی مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی می ... انواع تعهّد ‏ 32‏2-20 تحرّک و تعهّد سازمانی ‏ 33‏2-21 عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهّد ... های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان ‏ 39‏2-27 ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد ...

تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی ...

روایی ابزار این تحقیق از نوع محتوا بوده و با نظر سنجی از جمعی از اساتید مورد تأييد ... بنابراین، ضروری است برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان، به بررسی ارتباط بین ... فصل دوم: مبانی نظری تحقیق; 2-1) مقدمه 13; بخش اول ارتباطات سازمانی; 2-2) ... 2-24-10) نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو 75; بخش چهارم پیشینه مطالعات انجام شده ...

ادبیات نظری تحقیق ارتباطات سازمانی - مرسی فایل | فروشگاه ...

ادبیات نظری تحقیق ارتباطات سازمانی | مرسی فایل تخصصی ترین فروشگاه فایل. ... فایل های موجوددر سایت مرسی فایل مبانی نظری،پیشینه تحقیق،پرسشنامه،رساله و مطالعات ... نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc ... نظری و پیشینه نمایش درمانی · ادبیات نظری تحقیق تعهد سازمانی; DOCپیشینه و مبانی نظری کارکردهای اجرایی ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق شناخت و تحلیل رابطه رضایت ...

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc ... ارتباطات سازمانی, مقاله ارتباطات سازمانی, رضایت شغلی, مقاله رضایت شغلی, مقاله تعهد سازمانی, تعهد ... پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ,پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی ...

پایان نامه تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد ...

پایان نامه تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن ... روایی ابزار این تحقیق از نوع محتوا بوده و با نظر سنجی از جمعی از اساتید مورد تأیید ... مدل تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها ، تعاریف نظری وقلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد. ... چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده‌اند(سکاران[13]، 1381، 94).

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ...

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ در ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. اﺳﺖ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ . - 3. ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮي. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ، ... ﺗﺄﻫﻞ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ... ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد. ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ. 101(. )ﻧﻔﺮ. ا ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 75 صفحه آپدیت شده ...

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی در سایت فایلینا می باشد. ... نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو سطوح مختلف تعهد سازمانی ... پاورپوینت انواع حرکت و توصیف حرکات خطی (ویژه ارائه کلاسی رشته های ...

پیشینه و ادبیات نظری ارتباط سازمانی ارتباطات سازمانی

... روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و ادبیات نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی ... نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc

اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی ... نوع مقاله: علمی -پژوهشی ... رشته مدیریت · نمونه فصل 3 پایان نامه مدیریت · مبانی نظری و پیشینه پایان نامه ...

دانلود مبانی نظری ارتباطات سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی

بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مبانی نظری ارتباطات سازمانی، تعهد سازمانی و ... در ارتباط سازمانی که یکی از انواع ارتباطات انسانی است، چهار ویژگی هدف مندی، ... نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منابع فارسی کامل ...

بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران ... - Sid

های گردآوری داده. ها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که برای جمع ... تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، رضایت شغلی. -1. مقدمه: ... های اجتماعی آشنا کند، مبنای سازگاری اجتماعی را به آنها بیاموزد، در تحکیم مبانی اخلاق فردی. و اجتماعی ... تحصیلات، سن، تأهل و سابقه خدمت افراد بود ... این نتیجه با نظریه برابری آدامز نیز.

دانلود تحقیق ادبیات نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ... البته برخی از صاحبنظران رفتارشهروندی مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار می دهند و از آن ها ... این بعد شامل تعهد و پایبندی داوطلبانه به مصوبات سازمانی است. ... مفاهیم و مدلهای رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی عادی و ارتباط میان آنها.

پیشینه تحقیق و مبانی نظری اخلاق کار و تعهد سازمانی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری اخلاق کار و تعهد سازمانی ... پروپوزال آماده حسابداری بررسی ارتباط سرمایه فکری و مدیریت سود ... پروژه آجر، طرز ساخت و انواع مختلف آن.

مبانی نظری تعهد سازمانی - فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ( فصل دوم ) در ۲۵ صفحه ورد قابل ... ذخیره شده مبانی نظری پژوهش و پیشینه تعهد سازمانی 3iijdr.sarvdlc.com/ ذخیره شده نوع فایل: ... ارتباط بین تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی در کارکنان مطالعه ... weblog724.gdn/.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مفاهیم و ابعاد تعهد سازمانی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مفاهیم و ابعاد تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم ) ... نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ).

تحقیق رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی - آپارات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات. arshia. 52 بازدید 2 سال پیش ... رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی. یاران افزار ... دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با. پایان نامه ...

ارتباط بین تعهد سازمانی و صلاحیت بالینی پرستاران

مطالعه حاضر با هدف ارتباط بین تعهد سازمانی و صالحیت بالینی پرستاران هدف: انجام شد. ... مطالعه حاضر، از نوع توصیفی هم بستگی و از نظر زمانی مقطعی. است که در ...

مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانیدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 315 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 73

مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه................................................................. 21

2-2- پیشینه نظری ............................................................. 21

2-2-1- ارتباطات سازمانی............................................ 21

2-2-1-1- اهمیت ارتباطات.......................................................... 22

2-2-1-1- تعاریف ارتباطات....................................................... 24

2-2-1-3- سطوح ارتباطات....................................................... 26

2-2-1-4- ارتباطات سازمانی....................................................... 26

2-2-1-5- متغیرهای ارتباطات..................................................... 28

2-2-1-6- فرایند ارتباطات................................................ 29

2-2-1-7- اجزای فرایند ارتباطات..................................................... 30

2-2-1-8- موانع ارتباطات.................................................... 34

2-2-1-9- مهارت و شایستگی مورد نیاز برای ایجاد پیامهای باکیفیت.... 35

2-2-1-10- ویژگی‌های ارتباطات سازمانی................................... 36

2-2-1-11- تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی................................ 37

2-2-1-12- انتخاب مسیر یا كانال ارتباطی مناسب...................... 37

2-2-1-13- انواع ارتباطات................................................ 38

2-2-1-13-1- ارتباطات کلامی و غیرکلامی.................................... 38

2-2-1-13-2- ارتباطات یك جانبه و دو جانبه............................. 39

2-2-1-13-3- ارتباطات رسمی و غیر رسمی................................. 41

2-2-1-14- ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی.............................. 42

2-2-1-14-1- ارتباطات خطی..................................................... 42

2-2-1-14-2- ارتباطات تعاملی ........................................ 44

2-2-1-14-3- ارتباطات تبادلی .............................................. 46

2-2-1-14-4- مقایسه مدلها.......................................... 48

2-2-2- تعهد سازمانی.......................................................... 49

2-2-2-1- تعاریف تعهد سازمانی......................................... 51

2-2-2-2- اهمیت تعهد سازمانی.................................................. 53

2-2-2-3- اجزا و مراحل تعهد سازمانی..................................... 54

2-2-2-4- جوانب یا انواع تعهد سازمانی................................... 55

2-2-2-5- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی........................................... 58

2-2-2- 6- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی.................................... 62

2-2-2-7- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.................. 64

2-2-2-8- دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ درﻣﻮرد ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.............. 65

2-2-2-9- ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺑﻌﺪی ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی...................... 66

2-2-2-10- اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی.................................................... 67

2-2-2-11- مدل می یر و آلن......................................................... 63

2-2-2-12- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.................. 72

2-3- پیشینه پژوهشی....................................................... 73

2-3-1- ارتباطات سازمانی..................................................... 73

2-3-1-1- پژوهشهای داخلی................................................. 73

2-3-1-2- پژوهشهای خارجی........................................ 77

2-3-2- تعهد سازمانی............................................................ 79

2-3-2-1- پژوهش‌های داخلی..................................................... 79

2-3-2-2- پژوهش‌های خارجی................................ 83

2-3-3- ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی............................... 86

2-1-5-3- جمع بندی و نتیجه گیری............................................ 87

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

نام محصول :مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی
شناسه کالا :PR543
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :33000 تومان

محصولات مرتبط

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

,مبانی نظری و پیشینه,مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مبانی نظری و پیشینه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قیمت فایل فقط 28,600 تومان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توضیحات: فصل دوم پایان نامه پیشینه و مبانی نظری پژوهش همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : دارد به شیوه apa نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و .

مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمندسازی کارکنان با ساختار سازمانی و مدیریت دانش

تحقیق درباره ساختار سازمانی,مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمندسازی کارکنان با ساختار سازمانی و مدیریت دانش

مبانی نظری و پیشینه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمندسازی کارکنان با ساختار سازمانی و مدیریت دانش قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع 2 -1 مبانی نظری توانمندسازی 14 2 -2 تعاریف توانمندسازی: 16 2 -3 الگوها و مدل های توانمندسازی 17 2 -4 پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان 21 2 -5 عوامل مؤثر بر فرایند توانمندسازی کارکنان 23 2 -6 موانع توانمندسازی : 25 2 -7 اهداف توانمند سازی کارکنان 27 2 -8 ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف 32 2 -9 فواید توانمند سازی 34 2 -10 مبانی نظری ساختار سازمانی : 35 2 -10 -1 مفهوم ساختار 35 .

پاورپوینت تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم

تعهد سازمانی,پروژه تعهد سازمانی,بهره وری,پاورپوینت تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم

پاورپوینت تعهد سازمانی و

رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم دسته بندی : مدیریت مدیریت منابع انسانی دانلود پاورپوینت با موضوع تعهد سازمانی و رابطه آن با بهره وری در مراکز صنعتی شهر قم، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیات پژوهش تعریف عملیاتی متغیرها ادبیات و پیشینه تحقیق طرح تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه گیری محدودیت ها پیشنهادات این فایل مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد تهران می باشد تعداد اسلایدها 30 اسلاید می باشند دانشجویانی که درس سمینار در مدیریت یا دفاع از پایان نامه دارند، می توانند از این پاورپوینت استفاده کنند دسته.

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان

ترجمه مقاله,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان

مقاله ترجمه شده با

دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 518 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی قیمت فایل فقط 36,300 تومان ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی تعداد صفحات متن انگلیسی: 6 صفحه تعداد صفحات ترجمه شده: 7 صفحه abstract: background: organizational commitment and its significant impact on the job satisfaction andperformance has been the subject of many studies regarding the importance of organizationalbehavior and its role in service quality, the purpose of this study was to explore the relationshipbetween nurses organizational commitment and hospital services in order to improve its quality methods: this study was a cross .

مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات و زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین,کیفیت خدمات الکترونیک,مبانی,مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات و زنجیره تامین

مبانی نظری و پیشینه

دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات و زنجیره تأمین قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع ادبیات و پیشینه پژوهش 10 2 -1 - مقدمه 10 2 -2 - کیفیت خدمات 10 2 -2 -1 - تعریف کیفیت 10 2 -2 -2 - تعریف خدمت 13 2 -2 -3 - کیفیت خدمات 16 2 -2 -4 - مدل شکاف کیفیت خدمات 17 2 -2 -5 - شکاف های کیفیت خدمات 19 2 -2 -6 - مدل های سنجش کیفیت خدمات 22 2 -2 -6 -1 - مدل سروپروف 22 2 -2 -6 -2 - روش تجزیه و تحلیل اهمیت - .

مرجعsellu
برچسب ها
4.6/5 (43 امتیاز)
قیمت :33000تومان
افزودن به سبد خرید